Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.logikatory.pl


I. Znaczenie użytych w regulaminie pojęć:


 1. Regulamin – dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora dostępny pod adresem: http://www.logikatory.pl/regulations
 2. Operator – właściciel kodu programistycznego dla portalu logikatory.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Serwisu, po zaakceptowaniu przez nią treści Regulaminu.
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem logikatory.pl, umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem
 5. Formularz rejestracyjny - formularz umożliwiający Użytkownikowi założenie Konta w Serwisie
 6. Konto – oznaczone indywidualnym Loginem konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika (Loginu) i hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).
 7. Nazwa Użytkownika (Login) - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji. Login będzie stanowił część adresu url, przypisanego do Konta Użytkownika
 8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora, za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługa polega na udostępnianiu Użytkownikowi oprogramowania, za pomocą którego możliwe jest prowadzenie procesów związanych z prezentacją twórczości artystycznej Użytkownika.


II. Postanowienia Ogólne.


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem logikatory.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Założenie konta w serwisie logikatory.pl jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:
  1. Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
  2. Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.
  3. Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.
 3. Powyższy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Nazwa Serwisu, szata graficzna oprogramowanie oraz baza danych, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu. Poprzez Serwis, Użytkownik może:
  1. prezentować pliki w formie zdjęć z podpisami, będące utworami artystycznymi jego własnego autorstwa
  2. oceniać zamieszczone w Serwisie utwory artystyczne
  3. pisać komentarze do zamieszczonych utworów artystycznych własnego autorstwa oraz innych twórców
 7. Dostęp i korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, jest nieodpłatne. 
 8. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym momencie.


III. Warunki użytkowania Serwisu i zasady odpowiedzialności.


 1. Wymagania techniczne:
  1. konto poczty e-mail.
  2. połączenie z siecią Internet.
  3. przeglądarka internetowa z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem cookies.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony
 4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie swojego Konta, w szczególności za używanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 6. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 7. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich nadesłanych treści, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 8. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 9. Użytkownik udziela Operatorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów marketingowych i reklamowych.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek. Za skutki działań Użytkownika polegające na umieszczaniu lub udostępnianiu plików lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik podejmujący takie działania. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Operatora z tytułu umieszczenia lub udostępnienia przez danego Użytkownika określonych treści, Użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom odpowiednio Operatorowi lub podmiotowi opisanemu powyżej, zgłaszającemu roszczenia, wstępując do sporu w miejsce Operatora. W przypadku, gdyby Operator zadośćuczynił takim roszczeniom, zastrzega on sobie prawo domagania się od Użytkownika naprawienia szkód poniesionych z tego tytułu, w tym kosztów pomocy prawnej.
 11. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem, a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa autorskie i prawa pokrewne przysługujące osobom trzecim. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo działania Serwisu lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.
 12. Dane podane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji Konta są niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Operatora zgodnie z Regulaminem. Podawane przez Użytkownika dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 13. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu.
 15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub utrudnienia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, uniemożliwiające mu prawidłowe korzystanie z Serwisu
 16. Operator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wynikające z działania siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 17. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Operator zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
 18. Operator uprawniony jest do czasowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Konta. Operator uprawniony jest do uzależnienia dalszego korzystania z Konta przez Użytkownika od dokonania przez niego zmiany hasła dostępowego do tego Konta
 19. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników, a także Nazwa Użytkownika, nie są poglądami i opiniami Operatora.
 20. Zabronione jest jakiekolwiek gromadzenie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie lub Aplikacji w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest także wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych
 21. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, naruszające prawa osób trzecich oraz niniejszym Regulaminem, administracja zastrzega sobie prawo do 7-dniowego terminu rozpatrzenia skargi na daną treść, od momentu pojawienia się zgłoszenia.
 22. W celu zgłoszenia treści o której mowa w pkt 21 należy napisać na e-mail kontakt@logikatory.pl, w treści wiadomości zamieścić link odsyłający do wyżej wspomnianej treści, oraz określić jakie naruszenie miało miejsce, a także podać podstawę prawną.
 23. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 24. Użytkownik może usunąć swoje konto z portalu Logikatory.pl poprzez napisanie maila na adres kontakt@logikatory.pl wraz z podaniem następujących danych:
  • login
  • e-mail
 25. Konto zostanie skasowane w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.


IV. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.


 1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne.
 3. Użytkownik może ustanowić dla swojego profilu pseudonim, a także napisać kilka zdań o sobie. Podanie tych informacji jest dobrowolne i będzie widoczne dla wszystkich osób odwiedzających profil Użytkownika.
 4. Użytkownik pozostaje anonimowy dla innych Użytkowników Serwisu, do momentu w którym zdecyduje się ujawnić przez prezentację swojej twórczości artystycznej bądź dodanie komentarza w Serwisie.
 5. Operator zbiera podane przez Użytkowników ich dane osobowe oraz przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 6. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, poprzez środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
 7. Administrator ma świadomość jak istotna w dobie cyfryzacji jest ochrona prywatnych danych Klientów Administrator zapewnia, iż dobiera odpowiednie środki celem ochrony tychże danych celem ochrony prywatności Klientów.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest upoważnienie przyznane przez Klienta, jak również przepisy ustawowe względem danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług.
 9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem danych niezbędnych do dokonania Rejestracji.
 10. Operator jest uprawniony do podania danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sąd), w przypadkach wynikających z określonego stanu prawnego lub regulaminu.
 11. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo do użycia danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W wyżej wymienionym przypadku Operator powiadomi Użytkownika o zakazanych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 12. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.
 13. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.


V. Przepisy końcowe.


 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.
 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym www.logikatory.pl/regulations
 3. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@logikatory.pl. Operator serwisu logikatory.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Użytkownika. O ich rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy
 6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
 7. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu powinny być, rozstrzygane przed właściwym sądem.